top of page

Lagar och regler!

Svensk författningssamling SFS 1993:1617 är det regelverk som styr var snörasskydd skall monteras. §3 - "Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats* skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas. Ansvaret för att åtgärderna vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

Regler för snörasskydd i Sverige

Snörasskydd skall vara monterade:

- Över oskyddade entréer och alla allmänna ytor t ex trottoarer,gångbanor och lekplatser

- Vid taklutningar över 18 grader från 3 meter fasadhöjd

- Alla tak vid fasadhöjd över 8 meter.

bottom of page